Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ανακοίνωση

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄226) και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την αριθμ. πρωτ. 63/12-1-2015 απόφασή μας.
Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών :
Α) της Τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών Αθηνών αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του ΟΑΣΠ για το έτος 2015.
Β ) της Τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του ΟΑΣΠ για το έτος 2015.
Γ) της Τριμελούς επιτροπής Λογιστικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης του οικονομικού τμήματος αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του ΟΑΣΠ για το έτος 2015.
Δ) της Τριμελούς επιτροπής παραλαβής αγοράς ανταλλακτικών και καλής εκτέλεσης εργασιών για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ΟΑΣΠ στην Αθήνα αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του ΟΑΣΠ για το έτος 2015.
Ε) της Τριμελούς επιτροπής παραλαβής αγοράς ανταλλακτικών και καλής εκτέλεσης εργασιών για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ΟΑΣΠ στην Θεσσαλονίκη αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του ΟΑΣΠ για το έτος 2015.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών των επιτροπών αυτών μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του ΟΑΣΠ μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21-1-2015 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΑΣΠ στην Αθήνα , στο οικονομικό τμήμα.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ.

 
 

 

Powered by Mobics Ltd