Έντυπο «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι»

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 Το έντυπο αυτό που δημιουργήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π.:

• παρέχει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, στους τεχνικούς ασφαλείας και στα στελέχη που λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε θέματα ασφάλειας, πρακτικές οδηγίες που αφορούν σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου.

• επισημαίνει την ανάγκη απόκτησης αντισεισμικής κουλτούρας από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους και βελτίωσης των δεξιοτήτων, των στάσεων και συμπεριφορών τους.

 

Σε Μορφή PDF.

Powered by Mobics Ltd