Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικης Υποδομής

Εκτυπώσιμη μορφή
Αναθέτουσα Αρχή: 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Πηγή Χρηματοδότησης: 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2013ΣΕ07180002.
Είδος Διαδικασίας: 
Ηλεκτρονικός Πρόχειρος Διαγωνισμός μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: 
Ο.Α.Σ.Π.
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: 
Ο.Α.Σ.Π. - Νέο Ψυχικό - Ξάνθου 32 - 15451 / Γρ. Θεσσαλονίκης, Τέρμα Δασυλίου Πυλαία, 55535 Θεσσαλονίκη
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 
120.500 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 
148.215 €
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: 
3 μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 
08/06/2015
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 
Δευ, 15/06/2015 - 11:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: 
Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (Κωδ. 10858)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 
Παρ, 19/06/2015 - 10:00
Ημερομηνία Διακήρυξης: 
Παρ, 29/05/2015
Τεύχος Διακήρυξης: 
Κωδικός Έργου: 
MIS 452095
Powered by Mobics Ltd