Οργανόγραμμα

Εκτυπώσιμη μορφή

Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γενικός Διευθυντής Διεύθυνση Αντισεισμικού Σχεδιασμού (Δ1) Τμήμα Προγραμματισμού (Δ1α) Τμήμα Σεισμοτεκτονικής (Δ1β) Τμήμα Αντισεισμικής Τεχνολογίας (Δ1γ) Διεύθυνση Κοινωνικής και Αντισεισμικής Άμυνας (Δ2) Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης (Δ2α) Τμήμα Ετοιμότητας - Παροχής Βοήθειας (Δ2β) Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης (Δ2γ) Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (Δ3) Τμήμα Διοικητικού (Δ3α) Τμήμα Γραμματείας (Δ3β) Τμήμα Οικονομικού (Δ3γ) Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου Κέντρο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΚΠΣ) Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού Ά Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής 'Β Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Αντισεισμικών Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας ΄Γ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας

Powered by Mobics Ltd