ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Αναθέτουσα Αρχή: 
ΟΑΣΠ
Πηγή Χρηματοδότησης: 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος Διαδικασίας: 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: 
ΟΑΣΠ
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: 
ΞΑΝΘΟΥ 32, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Είδος Σύμβασης: 

 «Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Ξάνθου 32- Νέο Ψυχικό στην Αθήνα στο
οποίο στεγάζονται οι υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 
58.800
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 
72.912
Χρηματοδότηση Έργου: 

 Η σχετική δαπάνη, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014, περί πολυετών
υποχρεώσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0439 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, καθώς και του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 του ΟΑΣΠ.

Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: 
12 μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 
08/07/2019
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 
Τετ, 17/07/2019 - 13:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: 
ΞΑΝΘΟΥ 32, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 
Παρ, 19/07/2019 - 11:00
Ημερομηνία Διακήρυξης: 
Δευ, 08/07/2019
Αποστολή Παρατηρήσεων: 
info@oasp.gr
Powered by Mobics Ltd