Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών, που παρέχουν στα σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας. Με το δεδομένο όμως ότι ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985. Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, και κυρίως τα νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η απογραφή και ιεραρχική αποτίμηση των υφιστάμενων κτιρίων ως προς τη σεισμική τους ικανότητα γίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις που έχει επικρατήσει να ονομάζονται:

· Τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

· Τον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του ΤΟΕ.

 

· Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης- ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις (ΚΑΝΕΠΕ 2017).

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Μάιο του 2001 τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα μας το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και η πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας.
Ο προσεισμικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης), από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Τα δελτία που αποστέλλονται στον ΟΑΣΠ, εισάγονται σε βάση δεδομένων και βαθμονομούνται. Τα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου Α, Β, Γ, για κάθε μία από τις κατηγορίες σπουδαιότητας του Ε.Α.Κ. - 2000.
Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης των δελτίων, που καθορίζει την προτεραιότητα για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, στέλνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. στις αντίστοιχες Περιφέρειες προκειμένου να δρομολογηθεί ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος.

 Διαβάστε περισσότερα

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά από ανάθεση από τον Ο.Α.Σ.Π. σε Επιστημονικές Επιτροπές, καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για τη διενέργεια του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, τόσο για κτίρια με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΟΣ, 1η Έκδοση 2018), όσο και για κτίρια με φέροντα οργανισμό από Φέρουσα Τοιχοποιία (ΦΤ, 2η Έκδοση 2018).

Σημειώνεται ότι, ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος είναι λεπτομερέστερος του Πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ταχέως Οπτικού), αλλά ταχύτερος από τον Τριτοβάθμιο έλεγχο. Στόχος του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου είναι η εκ νέου ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών που από τον μακροσκοπικό Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο, έλαβαν βαθμολογία κάτω ενός προβλεπόμενου ορίου. Ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος αποτελεί μία προσεγγιστική αλλά αξιόπιστη διαδικασία αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας και της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων σε σχέση με τη σεισμική απαίτηση, όπως ορίζεται στις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις. Το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού είναι ένας «δείκτης» που ονομάζεται «Δείκτης Προτεραιότητας Ελέγχου λ» του κτιρίου. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει (με προσεγγιστικό τρόπο) ένα βαθμό ανεπάρκειας για μεμονωμένα κτίρια και κατά συνέπεια τη σειρά προτεραιότητας για την τρίτη φάση του όλου εγχειρήματος (Τριτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος), δηλαδή τη σύνταξη μελετών αποτίμησης και ανασχεδιασμού (ενίσχυσης) περιορισμένου αριθμού κτιρίων ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας Επιτροπής Εποπτείας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων του Ο.Α.Σ.Π. με αντικείμενο την απάντηση σε ερωτήματα χρηστών της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και τη διατύπωση προτάσεων για διορθώσεις – συμπληρώσεις για την επικαιροποίησή της, συντάχθηκε η 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων από ΟΣ (2022).

Στην 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων από ΟΣ (2022) ως σημαντικότερες παρεμβάσεις θα πρέπει να θεωρηθούν:

  • Η επικαιροποίηση και απλοποίηση της μεθοδολογίας.

  • Η διαδικασία κατάταξης κτιρίου σε «σεισμική κατηγορία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου», σε αντιστοιχία με τις «σεισμικές κλάσεις κτιρίου» που προβλέπονται στην 3η Αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (οι οποίες ωστόσο είναι διαφορετικές από τις «σεισμικές κατηγορίες κτιρίου» του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου). Πιο συγκεκριμένα, ως «σεισμική κατηγορία Δευτεροβαθμίου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου» ορίζεται ο μέγιστος στόχος αποτίμησης που μπορεί να εξασφαλίσει ένα κτίριο για στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές Βλάβες» κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.), εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, η κατάταξη του κτιρίου σε «σεισμική κατηγορία Δευτεροβαθμίου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου» παρέχει τη δυνατότητα μιας πιο ορθολογικής ιεράρχησης των κτιρίων που πρέπει να εξεταστούν στην τρίτη φάση (δηλαδή, Τριτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος βάσει πλήρους στατικής και αντισεισμικής μελέτης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

 

Δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στο ΦΕΚ 3134/Β/21-6-2022
Μεθοδολογία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από ΟΣ (1η Αναθεώρηση 2022)
Δελτίο Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από ΟΣ (1η Αναθεώρηση 2022)


Μεθοδολογία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από Φ.Τ.
Δελτίο Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από Φ.Τ

Powered by Mobics Ltd