Οδηγίες Σύνταξης Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε Περίπτωση Σειμού - Περιφερειακός & Τοπικός Σχεδιασμός (CD)