Άσκηση Ετοιμότητας για Σεισμό, Ο.Α.Σ.Π., 13/10/2020