Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου οδού Ξάνθου 32- Νέο Ψυχικό, Αθήνα, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσιακές μονάδες του Οργ. Αντισ/κού Σχεδ. και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή τη