Άσκηση Ετοιμότητας σε εργασιακούς χώρους, Μαρούσι, 11/10/2021