Ανακοινώσεις

30/05/2023 - 13:00
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Για τον ορισμό Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΝΠΔΔ  ΤΕΕ  και  ΟΑΣΠ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

29/05/2023 - 10:57
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ
(19.840,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2261
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΑΣΠ, για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την...

29/05/2023 - 10:54
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών του ΟΑΣΠ στην Αθήνα, στην εταιρεία «INFOCITY ΙΚΕ», για το χρονικό διά-
στημα από 01.07.2023 έως 30.06.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρ-
θρου 118 του Ν.4412...

29/05/2023 - 10:50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη της πλατφόρμας απογραφής
κτιρίων για Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, σε εφαρ-...

23/05/2023 - 11:42
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(22.320 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων
του ΚΑΕ 0439 των προϋπολογισμών οικ. ετών 2023 και 2024 του ΟΑΣΠ, για τη Συντήρηση
Δικτύου...

21/03/2023 - 14:48
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγα-
σης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ και σύναψη Σύμβασης, για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

13/03/2023 - 14:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής μηχανής στο G-Cloud στην οποία
θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται στην εταιρεία «MOBICS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε...

13/03/2023 - 14:22
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων και ενενήντα δύο ευρώ
(4.092,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%, για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής
μηχανής στο G-...

09/03/2023 - 20:32
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
πενήντα δύο ευρώ (24.552,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ ποσοστού 24%, σε
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439 των προϋπολογισμών οικ. ετών 2023 και 2024 του
ΟΑΣΠ, για την παροχή υπηρεσιών...

09/03/2023 - 20:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης των Προ-
γραμμάτων εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος και του λογισμικού παρακο-
λούθησης και διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας και αναδρομικών του Οργανισμού
στην εταιρεία «PROLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...

09/03/2023 - 20:27
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0845,
του προϋπολογισμού οικ. ετών 2023 και 2024, για την παροχή υπηρεσιών κα-
θαριότητας του κτιρίου στέγασης της...

20/12/2022 - 13:05
«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμου πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται η Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»

 «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμου πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται η Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ Θεσσαλονίκης και σύναψη σύμβασης, με την ατομική επιχείρηση «Μότσανος Ηλίας του Ιωάννη»,...

03/10/2022 - 12:59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πακέτου για την επέκταση της εγγύησης του εξοπλισμού, που φιλοξενεί την εικονική υπολογιστική υποδομή της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ και σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

26/09/2022 - 11:05
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού επτά χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι
ευρώ (7.316,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των
πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια πακέτου επέκτασης της εγγύησης του
εξοπλισμού που φιλοξενεί την εικονική...

28/06/2022 - 12:25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Προμήθεια φορητού GPS υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια προσδιορισμού θέσης <1μ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

28/06/2022 - 12:23
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7131, για την προμήθεια φορητού GPS υψηλής ακρίβειας».

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

26/05/2022 - 12:09
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Καθαριότητα του επί της οδού Ξάνθου 32 στο Νέο Ψυχικό κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι οργανικές μονάδες του Ο.Α.Σ.Π. Αθήνας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

26/05/2022 - 12:01
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000 €), συ-μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0845, για την κα-θαριότητα του επί της οδού Ξάνθου 32 στο Νέο Ψυχικό κτιρίου, στο οποίο στεγά-ζονται οι οργανικές μονάδες του Ο.Α.Σ.Π. Αθήνας...

13/05/2022 - 13:28
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού ArcGIS , για κάλυψη σχετικών υπηρεσιακών αναγκών της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ...

16/02/2022 - 21:27
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0845, του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022 και 2023, για την καθαριότητα του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, για...

15/02/2022 - 14:18
«Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και την συγκρότηση Επιτροπών έτους 2022, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού του ΟΑΣΠ.»

 «Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και την συγκρότηση Επιτροπών έτους 2022, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού του ΟΑΣΠ.».

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και...

20/01/2022 - 13:29
Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και την συγκρότηση Επιτροπών έτους 2022, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού του ΟΑΣΠ.

 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και την συγκρότηση Επιτροπών έτους 2022, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού του ΟΑΣΠ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ..

18/11/2021 - 11:40
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00€), (συμπε-ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΟΑΣΠ, για την προμήθεια ενός (1) φορητού υπολογιστή, 15.6 FHD, CPU Intel i7, 32GB RAM, για τις ανάγκες του...

04/11/2021 - 11:54
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) (συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1611, του προϋπολο-γισμού των οικον. ετών 2021 και 2022, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο που στεγάζεται η Μονάδα Έρευνας...

04/11/2021 - 11:53
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (15.960,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για την ανάθεση σύμβασης για τη φύλαξη του κτιρίου της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, για χρονικό δι-άστημα δώδεκα (12) μηνών, με...

26/10/2021 - 13:35
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού επτά χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ
(7.316,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439,
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΟΑΣΠ, για την ανανέωση υποστήριξης, του υπολογιστι-
κού εξοπλισμού...

05/10/2021 - 10:59
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1.593,75€), (συμπεριλαμβανομένου VAT 25%) σε βάρος των πιστώ-σεων του ΚΑΕ 7123 προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΟΑΣΠ, για την ανανέωση της άδειας χρήσης και πρόσβασης σε...

09/09/2021 - 12:50
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (980,00€), (συμ-περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1281, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, για την κάλυψη σχετικών υπηρεσιακών αναγκών της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ

...

30/07/2021 - 11:23
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (2.449,00€), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια της νεότερης έκδοσης του λογισμικού MATLAB και των πρόσθετων πακέτων Signal Processing Toolbox,...

08/07/2021 - 10:40
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού χιλίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (1.234,00€), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια 50 αδειών χρήσης του λογισμικού Antivirus «Broadcom Endpoint Protection», για την...

27/06/2021 - 21:20
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00€), (συμ-περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή 15.6” FHD, CPU Intel i7 11ης γενιάς / 32GB RAM DDR4 / 1ΤΒ SSD ή NVRAM / Graphics AMD ή...

15/06/2021 - 14:40
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσών : α) χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια της νεότερης έκδοσης του λογισμικού ArcGIS και β) εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€) (...

01/06/2021 - 11:59
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης συνολικού ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων εξακό-
σια ογδόντα οκτώ ευρώ (69.688,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκ ποσοστού
24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439, για την φύλαξη του κτιρίου του
ΟΑΣΠ στην Αθήνα»

 

...
27/05/2021 - 13:42
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα ευρώ (14.880 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 24%, σε
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0845, για την καθαριότητα των γραφείων και
λοιπών χώρων του επί της οδού Ξάνθου 32, Νέο Ψυχικό...

25/05/2021 - 10:57
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης του ποσού : 1.829,62 €,

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια των Ευρωκωδίκων
0,1,2,6,7,8 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439.
 
20/04/2021 - 10:17
Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών
του Οργανισμού.
Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού μισθώσεως...

12/04/2021 - 19:50
Διακήρυξη διενέργειας Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).

 Διακήρυξη διενέργειας Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

09/03/2021 - 15:03
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι μίας χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτών (21.036,48 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το χρονι-
κό διάστημα από 16.3.2021 έως 15.6.2021 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ
0439, έτους 2021, για την φύλαξη του...

08/02/2021 - 15:34
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο
ευρώ (20.832 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ
0439, για τη Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Ιστοσελίδας
του ΟΑΣΠ».

...

08/02/2021 - 15:32
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
πενήντα δύο ευρώ (24.552 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος των πι-
στώσεων του ΚΑΕ 0439, για τη Συντήρηση και Υποστήριξη των Προγραμμάτων
εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος και...

01/02/2021 - 12:38
Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τις συγκροτήσεις Επιτροπών 2021, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού

 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τις συγκροτήσεις Επιτροπών 2021, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού.

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για θέματα που αφορούν τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού του ΟΑΣΠ.
...

03/12/2020 - 14:57
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ

(2.862,00 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 7131, για την προμήθεια
συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΣμηΕΑ/Drone»
 
...
30/11/2020 - 16:01
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (1.950,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού»

...

25/11/2020 - 11:58
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €)
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 1281, για την προμήθεια μελανιών
εκτυπωτών, για τις ανάγκες του Οργανισμού στην Αθήνα.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ...

17/11/2020 - 15:03
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ
(4.216,00 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια
τεσσάρων H/Y Dell Optiplex 3070 SFF, τεσσάρων οθονών Dell 24 ιντσών, τεσσάρων
πληκτρολογίων και τεσσάρων...

12/11/2020 - 14:54
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00 €)
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439, για την εγκατάσταση
λειτουργικού Windows 10, λογισμικού Microsoft Office, Antivirus, μεταφορά email και όλων των
ήδη...

12/11/2020 - 14:52
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσών: α) δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123,
για την προμήθεια ενός (1) plotter και β) χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€), σε βάρος των
πιστώσεων του ΚΑΕ...

09/11/2020 - 14:35
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) (συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 0439, του προϋπολογισμού των
οικ. ετών 2020 και 2021, για την φύλαξη του κτιρίου της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»
του...

09/11/2020 - 14:32
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

  «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού επτακοσίων τριάντα ευρώ (730€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια συστήματος H/Y »

 

...

06/11/2020 - 13:55
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 0439, για την φύλαξη του κτιρίου του ΟΑΣΠ στην Αθήνα”.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ.

 

...
Powered by Mobics Ltd