Ανακοινώσεις

29/10/2014 - 20:26
Ανακοίνωση Προκήρυξης Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (Π.Σ.Ε.Δ.Ε.)

Ο ΟΑΣΠ ανακοινώνει την προκήρυξη του υποέργου "Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του ΟΑΣΠ "Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" (MIS 452095). Για περισσότερες πληροφορίες...

19/01/2015 - 15:32
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

 

Ανακοίνωση

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο...

29/05/2015 - 14:11
Ανακοίνωση Προκήρυξης υποέργου: Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικής Υποδομής

Ο ΟΑΣΠ ανακοινώνει την προκήρυξη του υποέργου "Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικής Υποδομής" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του ΟΑΣΠ "Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" (MIS 452095...

11/11/2015 - 13:30
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην...

17/01/2017 - 11:28
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,...

25/01/2018 - 14:51
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

 

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες...

25/01/2019 - 22:20
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή

 Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή :
· των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
...

21/06/2019 - 11:12
Πρωτογενές αίτημα για τη φύλαξη του κτιρίου του ΟΑΣΠ στην Αθήνα, επί της οδού Ξάνθου 32, Νέο Ψυχικό, για ένα έτος.
09/07/2019 - 13:12
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα.

Με την υπ΄αριθμ. 82/21-06-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Π., εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 (Α΄147), προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα δύο...

11/07/2019 - 11:51
Ανακοίνωση σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 Ανακοίνωση σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 Ανακοίνωση

...
11/07/2019 - 12:04
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ για Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εξελληνισμού του λογισμικού koha, μετάπτωσης δεδομένων στο καινούργιο πρόγραμμα, υποστηρικτικές εργασίες υπολογιστικής υποδομής και εκπαίδευσης χρήσης του προγράμματος διαχείρισης βιβλιοθήκης για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης...

12/07/2019 - 12:36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
20/07/2019 - 01:18
Πόρισμα των μελών της Επιτροπής Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου

 
1. Τα μέλη της Επιτροπής, μετά από σύσκεψη, συγκλίνουν στην άποψη ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής μέχρι στιγμής εξελίσσεται ομαλά.

2. Ο σεισμός προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από το δυτικό άκρο του ρήγματος της Πάρνηθας, το οποίο δεν είχε...

25/09/2019 - 16:18
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(10.200,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 0845, για την
καθαριότητα του κτιρίου της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στη Θεσσα-
λονίκη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)...

Powered by Mobics Ltd