Ανακοινώσεις

29/10/2014 - 20:26
Ανακοίνωση Προκήρυξης Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (Π.Σ.Ε.Δ.Ε.)

Ο ΟΑΣΠ ανακοινώνει την προκήρυξη του υποέργου "Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του ΟΑΣΠ "Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" (MIS 452095). Για περισσότερες πληροφορίες...

19/01/2015 - 15:32
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

 

Ανακοίνωση

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο...

29/05/2015 - 14:11
Ανακοίνωση Προκήρυξης υποέργου: Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικής Υποδομής

Ο ΟΑΣΠ ανακοινώνει την προκήρυξη του υποέργου "Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικής Υποδομής" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του ΟΑΣΠ "Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" (MIS 452095...

11/11/2015 - 13:30
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην...

17/01/2017 - 11:28
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,...

25/01/2018 - 14:51
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφ

 

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες...

25/01/2019 - 22:20
Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή

 Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ΄ εφαρμογή :
· των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
...

21/06/2019 - 11:12
Πρωτογενές αίτημα για τη φύλαξη του κτιρίου του ΟΑΣΠ στην Αθήνα, επί της οδού Ξάνθου 32, Νέο Ψυχικό, για ένα έτος.
09/07/2019 - 13:12
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα.

Με την υπ΄αριθμ. 82/21-06-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Π., εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 (Α΄147), προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα δύο...

11/07/2019 - 11:51
Ανακοίνωση σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 Ανακοίνωση σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 Ανακοίνωση

...
11/07/2019 - 12:04
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ για Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εξελληνισμού του λογισμικού koha, μετάπτωσης δεδομένων στο καινούργιο πρόγραμμα, υποστηρικτικές εργασίες υπολογιστικής υποδομής και εκπαίδευσης χρήσης του προγράμματος διαχείρισης βιβλιοθήκης για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης...

12/07/2019 - 12:36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
20/07/2019 - 01:18
Πόρισμα των μελών της Επιτροπής Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου

 
1. Τα μέλη της Επιτροπής, μετά από σύσκεψη, συγκλίνουν στην άποψη ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής μέχρι στιγμής εξελίσσεται ομαλά.

2. Ο σεισμός προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από το δυτικό άκρο του ρήγματος της Πάρνηθας, το οποίο δεν είχε...

25/09/2019 - 16:18
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(10.200,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 0845, για την
καθαριότητα του κτιρίου της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στη Θεσσα-
λονίκη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)...

21/10/2019 - 13:55
Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων του άρθρου 127
«Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60....

21/11/2019 - 12:17
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια hardware και software

 “Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα επτά χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα ευρώ
(17.980,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την αναβάθμιση
της υπολογιστικής υποδομής του Οργανισμού στην Αθήνα.
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού...

27/11/2019 - 15:49
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια H/Y MacBook Pro, 13-inch

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ
(2.728,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την προ-
μήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή MacBook Pro, 13-inch με Touch Bar
(MV962GR/A)».
O Ο.Α.Σ.Π....

27/11/2019 - 15:53
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο που στεγάζεται η Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ Θεσσαλονίκης

 Αίτημα για δέσμευση ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ευ-
ρώ (2.976,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος των πιστώσεων του
ΚΑΕ 1611, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για το κτίριο που στεγάζεται η
Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»...

03/12/2019 - 12:06
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια hardware και software

 “Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα επτά χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα ευρώ
(17.980,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την αναβάθμιση
της υπολογιστικής υποδομής του Οργανισμού στην Αθήνα.
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού...

14/01/2020 - 12:27
Ανακοίνωση διεξαγωγής κληρώσεων για τη συγκρότηση Επιτροπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για το έτος 2020

 Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση

Ανακοίνωση.

18/02/2020 - 10:29
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 0439, για τη Συντήρηση και Υποστήριξη των Προγραμμάτων εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος και του λογισ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
πενήντα δύο ευρώ (24.552 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ
0439, για τη Συντήρηση και Υποστήριξη των Προγραμμάτων εφαρμογής του
μηχανογραφικού συστήματος και του λογισμικού...

18/02/2020 - 10:34
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (20.832,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 0439, για τη Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ

 

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο
ευρώ (20.832,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 0439, για
τη Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ

...

19/03/2020 - 14:22
Aνάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΟΑΣΠ Αθήνας,στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρου 26 της ΠΝΠ (Α΄64/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με την διαδικασία

 Aνάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΟΑΣΠ Αθήνας,στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρου 26 της ΠΝΠ (Α΄64/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...

14/05/2020 - 11:49
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (14.880 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 0845, για την καθαριότητα του κτιρίου του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα, επί της οδού Ξάνθου 32 στο Νέο Ψυχικό»

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα ευρώ (14.880 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 0845,
για την καθαριότητα του κτιρίου του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα, επί της οδού Ξάνθου
32 στο Νέο Ψυχικό».
Η Διεύθυνση...

21/05/2020 - 12:24
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια λογισμικού OFFICE 365».

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€)
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια
λογισμικού OFFICE 365».
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας θα προβεί στην προμήθεια
...

16/06/2020 - 11:21
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 0439, για την δημιουργία μηχανογραφικής υποδομής για την υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου στον Ηλεκτρον

 Το Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού του Ο.Α.ΣΠ., σε συνεργασία
με την μηχανογράφηση, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 118 του
Ν.4412/2016 (147Α΄),...

25/06/2020 - 13:43
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια 50 αδειών χρήσης του λογισμικού Symantec Endpoint Protection για την προστασία τ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ
(1.488,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123,
για την προμήθεια 50 αδειών χρήσης του λογισμικού Symantec Endpoint Protection για την
προστασία των...

08/07/2020 - 17:53
«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 7111, για την προμήθεια τεσσάρων κλειστών βιβλιοθηκών και μίας ημίκλειστης»

 ΘΕΜΑ : «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550
€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 7111, για την προμήθεια
τεσσάρων κλειστών βιβλιοθηκών και μίας ημίκλειστης».

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και...

10/09/2020 - 13:58
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσών : α) πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι
εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (5.729,25 €), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ
1439, για την προμήθεια δεκαπέντε (15) πλακετών τύπου OEM-PCB-DCM (DCM PROCESSOR
MODULE), για τους...

11/09/2020 - 11:10
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

 «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά
ευρώ (4.167,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 1899, για την
προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος».
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας...

11/09/2020 - 11:19
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7123, για την προμήθεια πενήντα (50)
αδειών χρήσης του λογισμικού Symantec Endpoint Protection, για την προστασία των
επιτραπέζιων και...

Powered by Mobics Ltd